Vascular Stress Index

Vascular Stress Index หรือ VSI คือ การตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ, การทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและสภาพของหลอดเลือดด้วยแสงอินฟาเรด

สิ่งที่สามารถตรวจได้ด้วย VSI ได้แก่

- Stress score

: การตรวจสภาวะความเครียดของร่างกายด้วยการวัดคลื่นกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากหัวใจ  โดยสามารถประเมินออกมาได้เป็น score เพื่อบ่งชี้ระดับความเครียดที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ และยังสามารถตรวจประเมินการทำงานของต่อมหมวกไตซึ่งเป็นต่อมที่ผลิตฮอร์โมนที่ใช้จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

ประโยชน์ในการตรวจ คือ สามารถหาภาวะความเครียดสะสมและภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้า Adrenal Fatigue ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้บริหารและผู้ที่เดินทางไกล โดยก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกาย เช่น อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง  อารมณ์เสียง่าย นอนไม่หลับ น้ำหนักขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

- Vascular age

: การวัดความเร็วของการไหลของกระแสเลือดในบริเวณที่ตรวจ เพื่อใช้คำนวณออกมาเป็นขนาดของหลอดเลือด การตรวจนี้สามารถใช้คัดกรองภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดแดงได้ โดยเครื่องจะประเมินผลออกมาเป็นอายุของหลอดเลือดแดง ว่า อ่อนเยาว์หรือชรากว่าอายุจริง นอกจากนี้ยังสามารถวัดความรุนแรงของการหลอดเลือดอุดตัน และความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดแดงได้อีกด้วย

ประโยชน์ในการตรวจ คือ ใช้ประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดสู่ส่วนอวัยวะปลาย เช่น การหายของแผลในผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น