Preventive Medicine

Home Departments Preventive Medicine

Preventive Medicine

      ในปัจจุบัน ถึงแม้มนุษย์เรามีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น แต่กลับพบว่าอัตราการเจ็บป่วยกลับมากขึ้น เนื่องการสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่แย่ลง, การเพิ่มขึ้นของมลภาวะ, ลักษณะอาชีพที่เปลี่ยนไป รวมถึงการขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใหม่ๆ ก็มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสุขภาพในระยะยาวเช่นกัน
Preventive medicine คืออะไร ?
Preventive medicine หรือ เวชศาสตร์ป้องกัน คือศาสตร์การแพทย์ที่เน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยบูรณาการองค์ความรู้หลายด้านมาใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย

องค์ประกอบสำคัญของ Preventive medicine ได้แก่

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรค

: คือการตรวจสุขภาพแบบเชิงลึก เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคต เช่น การตรวจฮอร์โมน, การตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ, การตรวจระดับโลหะหนักที่สะสมในร่างกายและความสามารถในการขับพิษออกจากร่างกาย, การตรวจอายุและความแข็งแรงของหลอดเลือด, รวมถึง การตรวจพันธุกรรม (Genetic test) เพื่อหาโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น มะเร็ง ฯลฯ

การป้องกันก่อนเกิดโรค

: เมื่อทราบความเสี่ยงของแต่ละบุคคลแล้ว เราสามารถวางแผนป้องกันด้วยการรีบรักษาปัญหาที่ยังไม่รุนแรง, การเสริมสุขภาพด้วยอาหารเสริมทั้งชนิดดริปและรับประทาน, การคีเรชั่นเพื่อขับโลหะหนัก, การล้างหลอดเลือด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ ก็มีความสำคัญ หากเราสามารถปรับการใช้ชีวิตของเราให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ความเสี่ยงการเกิดโรคก็จะลดตามไปด้วย

การฟื้นฟูร่างกายหลังการเกิดโรค และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

: หลังการเจ็บป่วย ร่างกายของเราจะอ่อนแอลง ทำให้มีโอกาสเกิดโรคอื่นๆ ตามมาได้ง่าย หรืออาจทำให้โรคเดิมเกิดกลับมาเป็นซ้ำอีก เราจึงมีความจำเป็นที่ต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้กลับมาปกติโดยเร็ว ซึ่งร่างกายแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ตัวเลือกที่ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การเสริมด้านโภชนาการ, การทำกายภาพบำบัด, การออกกำลังกาย ฯลฯ เราโชคดีที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก จึงมีการรักษาใหม่ๆ เป็นตัวเลือกเพื่อให้การพื้นฟูร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพในยุคที่อายุขัยของมนุษย์มีความยืนยาว คือ อย่าปล่อยให้ป่วยหรือเกิดโรคที่ร้ายแรงก่อนแล้วค่อยรักษา เพราะนอกจากทำให้ร่างกายอ่อนแอลงแล้ว อาจมีผลสืบเนื่องตามมา เช่น ความพิการ หรือบกพร่องของระบบภายในต่างๆ ซึ่งการที่เราต้องอยู่กับปัญหาเหล่านี้ไปอีกนานคงไม่ใช่เรื่องสนุก ดังนั้น การป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็น แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบัน

Opening Hours

Monday - friday 8:00 - 17:00
Saturday 8:00 - 12:00

Make an Appointment