About Us

Home About Us

World Class Integrative
Medical Center

ศูนย์การแพทย์แคลร์ ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงพัฒศรี เชื้อพูล แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-aging and Functional Medicine มากว่า 15 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ในนามแคลร์คลินิกเวชกรรม (Klaire’ Clinic) โดย Klaire’ clinic มุ่งเน้นการรักษาทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging and Function medicine) ซึ่งคือศาสตร์การแพทย์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันและรักษาอาการแห่งวัย หรือโรคที่มีสาเหตุจากความเสื่อมของร่างกาย ด้วยโปรแกรมการดูแลทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งรวมถึงการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ,ระดับฮอร์โมน (Hormone) ในร่างกาย , ระดับสารพิษและโลหะหนักในร่างกาย (Toxic and Heavy metal) ไปจนถึงการตรวจภาวะปฏิริยาต่ออาหาร (Food Reaction test) ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มขอบเขตการบริการกว้างมากขึ้นไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆ จึงเปลี่ยนชื่อสถานบริการเป็น ศูนย์การแพทย์แคลร์ หรือ KLAIRE MEDICLA CENTER ในปี พ.ศ 2563

Klaire Medical Center

We are the specialist in Anti-Aging Medicine

ที่ศูนย์การแพทย์แคลร์ นอกจาก Anti-aging and Functional medicine แล้ว เรายังมีการนำศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่อื่นๆ ที่เน้นการรักษาแบบเฉพาะบุคคลโดยอิงจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ละเอียดและแม่นยำจนถึงระดับยีนหรือ DNA analysis (Precision Medicine) , การฟื้นฟูร่างกายจากโรคและความเสื่อมต่างๆ (Regenerative medicine) , การเตรียมความพร้อมและพื้นฟูร่างกายการสำหรับการเล่นกีฬา (Sport medicine) , การรักษาโรคและการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและข้อ (Orthopedic and Physical therapy) ตลอดจนถึงการแก้ไขภาวะฮอร์โมนบกพร่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเจริญพันธ์ (Fertility Preparation) เราวิเคราะห์ผลการตรวจด้วยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้อย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสร้างโปรแกรมการรักษาและแก้ปัญหาแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและตรงจุดที่สุดแก่คุณ นอกจากนั้น ศูนย์การแพทย์แคลร์ยังมีการนำเทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยหลากหลายแขนงมาใช้ร่วมกันในแนวทางการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative medicine) เพื่อให้เกิดความครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาของทุกคนในครอบครัว และยังทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาและดูแลสุขภาพของคุณดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

ให้บริการด้านการแพทย์แบบบูรณาการ โดยตั้งเป้าที่จะเป็น WORLD CLASS INTEGRATIVE MEDICAL CENTER ชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ (Mission)

–  บริการด้านการแพทย์บูรณาการที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

–  บริการด้วยความซื่อสัตย์ ทุ่มเท เอาใจใส่ เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุดในการรับบริการ

–  ด้านการรักษา รักษาอย่างเต็มความสามารถด้วยจรรยาบรรณของแพทย์และจริยธรรมผู้เกี่ยวข้องทุกแผนก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

–  แพทย์และพนักงานมีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม

–  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์บริการของโรงพยาบาลเพื่อการเติบโตต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

–  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรแบบมืออาชีพ (คน เครื่องมือ วิธีการ สถานที่ สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร เทคโนโลยี)