Precision Medicine

Home Departments Precision Medicine

Precision Medicine

เมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรรษที่ 21 หรือหลัง ค.ส. 2000 เป็นต้นมา เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์แบบก้าวกระโดด ซึ่งวงการแพทย์ก็ได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน พบว่า การวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรมหรือ DNA Analysis ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยเวลายาวนานในการแปลผลข้อมูลอันมหาศาลนี้ สามารถแปลผลได้ในเวลาที่สั้นลงและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น จากที่ต้องใช้การวิเคราะห์หลายสิบปีต่อหนึ่งคน ปัจจุบันสามารถวิเคราะห์รหัส DNA ของคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ที่ได้นี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บข้อมูลหรือทำBig data ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลที่ได้คือ สามารถนำลักษณะทางพันธุกรรมที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างนี้ มาทำเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการทำนายความเป็นไปได้ในกลุ่มประชากรอื่นได้อย่างแม่นยำ

Precision Medicine หรือการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจง คือการรักษาตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในระดับลึก โดยใช้ข้อมูลที่สำคัญคือลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมหรือ DNA ซึ่งเป็นเหมือนโปรแกรมเฉพาะตัวของคนเราที่กำหนดให้เรามีคุณลักษณะทั้งทางกายภาพและบุคคลิกภาพที่แตกต่างกัน ทำให้การรักษานี้มีความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้นกว่าการรักษาแบบดั้งเดิม

ที่ Klaire’ เราพร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจที่ทันสมัยตามแนวทาง Precision Medicine ด้วยบริการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมขั้นสูง Next Generation Sequencing (NGS) โดยพัฒนาวิธีการค้นหารหัสพันธุกรรมที่เรียงตัวผิดปกติ ด้วยความแม่นยำ และใช้เวลาในการทราบผลภายใน 1-2 เดือน พร้อมการแปลผลจากแพทย์ผู้ชำนาญการ ซึ่งให้การบริการดังนี้

Targeted Panel Sequencing หรือ การถอดรหัสพันธุกรรมเฉพาะจุด เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่สงสัยว่าตัวเองอาจได้รับการถ่ายทอดยีนมะเร็งมาจากบรรพบุรุษ โดยการตรวจหายีนก่อมะเร็ง (Onco Gene ) ยีนกดมะเร็ง (Tumor Suppressor Gene)
  • ผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ที่ต้องทานยากลุ่มยากันชัก ยารักษาอาการป่วยทางจิต หรือยารักษาโรคเกาต์ เพราะยาเหล่านี้ สามารถทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงจนเสียชีวิตได้
  • ผู้ที่ต้องการวางแผนปรับประเภทและชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยดูการตอบสนองของสารอาหารชนิดต่างๆ ต่อยีนของเรา สารอาหารชนิดใดร่างกายนำไปใช้ได้ดี ชนิดใดร่างกายใช้ได้น้อย
  • ผู้ที่ต้องการวางแผนปรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับยีนของตัวเอง

Telomere Length Analysis

การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ (ปลายสายโครโมโซม) ปกติแล้วเทโลเมียร์ช่วยปกป้องสายดีเอ็นเอไม่ให้ถูกทำลายได้ง่าย ไม่ให้เสื่อมสภาพหรือเกิดการกลายพันธุ์ หากการหดสั้นลงของเทโลเมียร์เร็วเกินไปในคนทั่วไป หมายความถึง ช่วงชีวิตเราจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากความเสื่อมของร่างกายเร็วขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคสโตรก โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน แม้กระทั่งโรคมะเร็ง ดังนั้น ประโยชน์ของการตรวจจะช่วยให้เราทราบอายุชีวภาพของเราว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ และแพทย์จะช่วยปรับไลฟ์สไตล์และหาแนวทางเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมชราก่อนวัยในอนาคต

Opening Hours

Monday - friday 8:00 - 17:00
Saturday 8:00 - 12:00

Make an Appointment